محورهای کنگره

محورهای اصلی کنگره:

- آموزش اخلاق پزشکی

- اخلاق در ارائه خدمات سلامت

- اخلاق در پژوهش های پزشکی

- اخلاق در سیاستگذاری سلامت

- اخلاق پزشکی و سرطان

 _________________

اخلاق بیمارستانی و بالینی | عدالت در سلامت | حقوق بیماران | مبانی و نظریه های اخلاق پزشکی | فلسفه پزشکی | حقوق پزشکی | فقه پزشکی | آموزش اخلاق پزشکی | اخلاق پرستاری | اخلاق مبتنی بر مراقبت | اخلاق دندانپزشکی | اخلاق داروسازی | اخلاق پیراپزشکی | اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی | اخلاق و جامعه شناسی پزشکی | اخلاق پزشکی در رسانه ها و فضای مجازی | اخلاق در ارایه خدمات پاراکلینیکی | عدالت در سلامت و بیمه سلامت | اخلاق پزشکی و صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی | جنبه های اخلاقی آغاز و پایان حیات | اخلاق پزشکی و علوم شناختی | نظریه های رشد اخلاقی | اخلاق و پیوند اعضا |اخلاق در درمان های کمک باروری |اخلاق در ارایه خدمات سلامت به گروه های آسیب پذیر | اخلاق سازمانی در نظام سلامت | اخلاق در تبلیغات پزشکی | رابطه بیمار با گروه درمانی | جنبه های اخلاقی ارتباط با همکاران ر محیط های درمانی | اعتماد جامعه به نظام و حرفه مندان سلامت

'گواهی های کنگره کتابچه خلاصه مقالات راهنمای نگارش مقالات جشنواره دریچه

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
مهلت ارسال مقالات: 96/07/15
تاریخ برگزاری: 96/09/01