فرم ثبت نام در سامانه
لطفا بعد از تكميل فرم ثبت نام نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام منو بالا گزينه ثبت نام در كنگره اقدام فرماييد،درصورت عدم پرداخت ثبت نام شما لغو ميگردد.
*  
*
*  
لطفا حروف ابتدایی Name & Family خود را به صورت Capital وارد نمایید.
*  
*  

*

*

الزامی برای دانشجویان
الزامی برای دانشجویان
*